خانواده ایرانی
گرما را فقط در خانواده ایرانی باید حس کرد
نويسندگان
حسین اسفندیاری
ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰﻭ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ؟ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺒﻮﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﻩ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻃﻼ‌ﻕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻳﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺳﺮﻭﻗﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎ: ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ. ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ، ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، «ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ» ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﭘﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ، ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻦ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻦ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 17 دی 1391  ] [ 03:03 ب.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼ‌ﻗﻪ‌ﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﺍﯾﻦ ۵ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻤﮑﺘﺎﻥ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ۱. ﻋﺸﻖ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ، ﮐﺒﺎﺏ، ﺳﺎﻻ‌ﺩ، ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺩﺳﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ، ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺗﺎﻥ ﺷﻮﯾﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ شنبه 25 آذر 1391  ] [ 09:57 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺎﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭﻱ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﻭ ﺭﻏﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.(ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻼ‌ﻕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ)
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 19 آذر 1391  ] [ 08:09 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ 1.ﺍﺳﺘﺮﺱ: ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮐﺎﺭﯼ، ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ شنبه 18 آذر 1391  ] [ 08:04 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

 

hijacking چيست؟

hijacking نوعي حمله ضد امنيتي در شبكه است به طوريكه حمله كننده ارتباط را در دست مي گيرد. درست مانند يك هواپيما ربا كه كنترل پرواز را بدست مي گيرد.(hijacking به معناي هواپيما رباست.) در يك نوع از اين حمله ها در حاليكه قرباني ارتباط خود را با جايي برقرار كرده و در حال انجام كار خود است، هيجاكر كنترل اين ارتباط را در دست مي گيرد. حمله كننده مانع از رسيدن پيغام ها مي شود و در عوض پيغام خود را براي طرفين مي فرستد. و در اين حال طرفين گمان مي كنند كه مستقيماً با هم در ارتباط هستند. هيجاكرها براي اين كار از يك نرم افزار استفاده مي كنند كه در برابر كاربر همانند يك سرور ظاهر مي شود و در برابر سرور مانند يك كاربر ظاهر مي شود. و به اين ترتيب مخفيانه خرابكاري را شروع مي كند. به اين ترتيب خرابكار مي تواند به پيغامهاي شما دسترسي داشته باشد يا آنها را آن طور كه دوست دارد دستكاري كند و سپس ارسال كند.

يك نوع ديگر از هيجاكينگ ها مربوط به مرورگرها هستند. در اين نوع كاربر به سايتي غير از آنچه درخواست كرده است هدايت مي شود. از اين نوع خرابكاري دو نوع وجود دارد كه در يك نوع از آن خرابكار به اطلاعات دومين كه در سرور ثبت شده است دست پيدا مي كند. و آنها را تغيير مي دهد به طوريكه با درخواست يك صفحه از طرف كاربر صفحه اي جعلي براي او باز مي شود. معمولاً اين صفحات توسط همين خرابكارها ساخته شده است. در اين صفحه پيغامي نمايش داده مي شود به اين شرح كه اين وب سايت مسدود شده است. در حاليكه اين گونه نيست و فقط يك سرور از كار افتاده است. جلوگيري از اين نوع هيجاكينگ مشكل است چون مديران معمولاً بر روي اطلاعات سيستم نام دامنه روي سرور خود كنترل دارند ولي بر روي سرورهاي DNS پايين دست كنترلي ندارند. در نوع ديگر خرابكار ايميل هاي معتبر را پيدا مي كند و inbox آنها را پر مي كند. اين نوع از حمله قابل پيشگيري است.

در نوع ديگري از هيجاكينگ خرابكار به سادگي دوميني با نام شبيه به نام يك وب سايت ديگر ثبت مي كند. اين نام معمولاً از غلط املائي يا اشتباهات تايپي حاصل مي شود. كه در اين نوع معمولاً كاربر را به يك سايت غير اخلاقي (با هدف كسب درآمد) هدايت مي كند.
 
 
[ چهارشنبه 12 آبان 1389  ] [ 10:33 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
  

 

 

چك ليست امنيتي براي مدير يك وب سايت

 

در سال هاي اخير افزايش قابل توجهي در تعداد وب سايت هاي هك شده ثبت گرديده است. يكي از دلايل اين افزايش تمايل افراد و شركت ها به انتشار بد افزار ها و جهت دادن به نتايج جستجو در اينترنت به نفع خود است. و به اين ترتيب با اهداف سود جويانه انگيزه هك كردن وب سايت ها افزايش يافته است. اگر شما هم يك مدير وب سايت هستيد اكنون وقت خوبي است تا با هم نكاتي را مرور كنيم كه با رعايت آنها وب سايت خود را در ناحيه كم خطر قرار داده ايد. البته امنيت يك وب سايت موضوعي پوياست و اگر به آن اهميت مي دهيد بهتر است فقط به اين مقاله بسنده نكنيد و به عنوان يك مدير سايت بايد هميشه آخرين اطلاعات و اخبار امنيتي را داشته باشيد.

 

 


ادامه مطلب

 
 
[ چهارشنبه 12 آبان 1389  ] [ 10:32 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

     

 

پود كست چيست؟

 

در اين مقاله مي خواهم درباره پودكست ( Podcast ) و اينكه چرا اينقدر رواج پيدا كرده است توضيحاتي ارائه دهم. و از قابليت هاي آن صحبت كنم.

قبل از هر چيزي بايد بگويم اگر يك MP3 Player يا يك موبايل با قابليت پخش فايل هاي MP3  داريد و مي خواهيد به آخرين ترانه هاي روز يا مطالب مورد علاقه خود و با انتخاب خود گوش دهيد پودكست همان چيزي است كه لازم داريد.

خوب فرض كنيد كه از خواب بيدار شده ايد و متوجه مي شويد ترانه هاي جديد به طور خودكار آماده اجرا هستند و مي توانيد MP3 Player خود را برداريد و در حاليكه به ترانه هاي جديد گوش مي دهيد نرمش صحبگاهي را انجام مي دهيد يا در مسير محل كار رانندگي كنيد و از MP3 Player اتومبيل خود به مقاله كتاب يا ترانه مورد مورد علاقه تان گوش دهيد اين همان كاري است كه پودكست براي شما انجام مي دهد.

پودكست را هر كسي مي تواند با هزينه كمي راه اندازي كند يا به عبارت ديگر مي تواند يك راديو اينترنتي راه بيندازد و تنها چيزي كه لازم است يك كامپيوتر، يك ميكروفن و اينترنت است.

وقتي كه من اولين بار درباره پودكست شنيدم فكر كردم خوب اين هم يك راديو است و برتري خاصي ندارد. ولي وقتي بيشتر درباره آن تحقيق كردم و كمي در اينترنت جستجو كردم تعداد زيادي پودكست جديد پيدا كردم. و از اينهمه منابع اصيل، متنوع و جالب كه مي توانستي به آنها گوش فرا دهي و استفاده كني متعجب شده بودم. همينطور حركت بزرگ و جديدي را كه براي به اشتراك گذاري در اينترنت و در ميان ميليون ها موبايل و MP3 Player آغاز شده بود مي توانستم احساس كنم. در گذشته پودكست فقط در اختيار چند شركت محدود بود و طبيعتاً رقابت آنچناني هم وجود نداشت و معمولاً MP3 ها خسته كننده و تكراري بودند ولي امروزه با گسترش اين پديده آنچه را مي خواهيد گوش كنيد مي توانيد انتخاب كنيد. پودكستر ها (كساني كه پودكست را اجرا مي كنند) محدوديتي ندارند. هيچ قالب يا قانوني وجود ندارد. بنابراين تنوع و موضوعات از شمارش خارج شده اند پودكست در حقيقت فرار از راديو هاي پر حرف، از قبل برنامه ريزي شده، در اختيار گروه هاي خاص، خسته كننده و سازماني قديمي است. پودكست داراي هويت و تنوعي است كه راديو هاي سنتي از آن محرومند.

بعضي فكر مي كنند براي گوش دادن به پودكست بايد آيفون يا آيپد داشته باشند ولي حقيقت اينست كه براي اينكار بسياري از MP3 Player ها مناسب ترند.

خوب شايد فكر كنيد در اينترنت فايل هاي صوتي زيادي يافت مي شود اين كه چيزي نيست. اما آنچه كه پود كست را نسبت به همه برجسته مي كند اين است كه حتي وقتي در خواب هستيد فايل هاي شما به صورت خودكار روي كامپيوتر  ذخيره مي شوند. و فقط با فشار يك دكمه در MP3 Player  شما قابل اجرا و آماده گوش دادن است.

جالب است بدانيد اين فناوري از مغز ديويد وينر و آدام كوري تراوش كرده است. آدام مي خواست كه مردم بتوانند به سادگي محتواي صوتي توليد كنند و شنوندگان هم به راحتي آنها را دريافت كنند. و ديويد كسي بود كه اين فناوري را خلق كرد.

بد نيست بدانيد بيشتر پودكست ها رايگان هستند و نيازي نيست براي گوش دادن به برنامه مورد علاقه خود پولي پرداخت كنيد. بيشتر آنها حتي تبليغات بازرگاني ندارند. شما فقط پودكستي را كه درخواست كرده ايد دريافت مي كنيد و مانند ايميل هيچ اسپمي وجود ندارد. خوب اگر شما هم تا كنون اين پديده اينترنتي را آزمايش نكرده ايد بد نيست شروع به جستجو كنيد و پودكست مورد علاقه خود را پيدا كنيد.

تحقيق و ترجمه: علي يزدي مقدم

 
 
 
[ چهارشنبه 12 آبان 1389  ] [ 10:28 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

آشنايي با ويندوز ديفندر

 

ويندوز ديفندر يك نرم افزار امنيتي ساخت كمپاني مايكروسافت است كه در ويندوز هاي ويستا و هفت اضافه شده است. همچنين مي توانيد اين نرم افزار را براي ويندوز XP از اينترنت دانلود كنيد. البته بهتر است آنرا مستقيما از وب سايت رسمي شركت مايكروسافت دانلود كنيد. اين نرم افزار در حقيقت يك Anti Spyware است كه مي تواند كامپيوتر شما را اسكن كرده و بد افزار هاي احتمالي را پاك يا قرنطينه نمايد .

ويندوز ديفندر

ويندوز ديفندر اين قابليت را دارد كه به صورت خود كار Update (به روز رساني) شود و مي توان آنرا طوري تنظيم كرد كه كه در فواصل زماني مشخص كامپيوتر شما را اسكن نمايد و در صورت پيدا كردن هر بدافزاري آنرا از كار بيندازد. همينطور مي توانيد آنرا مانند هر Anti Spyware ديگري براي امنيت پايين، متوسط و امنيت بالا تنظيم كنيد.

ويندوز ديفندر

اين Anti Spyware مايكروسافت از ابزار هاي پيشرفته و جالبي براي شناسايي بد افزار ها استفاده مي كند كه مي تواند اطلاعات زيادي درباره برنامه هاي Startup ، برنامه هاي در حال اجرا، نرم افزار هاي متصل به شبكه و نرم افزار هاي رابط براي اتصال به اينترنت به نمايش بگذارد.

به اين ترتيب هر نرم افزاري كه از طريق آن به اينترنت متصل مي شويد يا نرم افزار هايي كه خود به اينترنت متصل مي شوند بررسي مي گردند و چون اين Anti Spyware ساخت خود مايكروسافت است تشخيص نرم افزار هايي كه بوسيله مايكروسافت توليد نشده اند ولي خود را اينگونه جا زده اند ساده تر است.

مايكروسافت با گذشت زمان ويندوز ديفندر را بهينه سازي كرده است چون در ابتدا به خاطر قدرت تشخيص پايين اين Anti Spyware مايكروسافت مورد انتقادات شديد قرار گرفته بود. ولي اكنون عملكرد آن بهتر شده است.

البته نرم افزار هايي هستند كه به عنوان Anti Spyware عملكرد بهتري از ويندوز ديفندر دارند. ولي خوب ديفندر هم ويژگي هاي مثبت خود را دارد. و البته از مايكروسافت نمي توان انتظار داشت با شركت هايي كه كار تخصصي آنها امنيت است رقابت كند و يكه تاز پيروز اين ميدان هم باشد.

ترجمه: علي يزدي مقدم
 
 
[ چهارشنبه 12 آبان 1389  ] [ 10:22 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

     

 

چگونه صورتک های مخفی در یاهو مسنجر را پیدا کنیم؟

 

در یاهو مسنجر شکلک های مخفی زیادی وجود دارد .من تعداد دقیق این شکلک ها را نمی دانستم تا زمانی که آن ها را بهتر شناختم...بیش از 30 شکلک مخفی در یاهو وجود دارد!!!بعضی از این شکلک ها کاملا عادی هستند(مثلا یک شکلک در حال صوت زدن,یک شکلک میمون,یک توله سگ و ستاره ای خنده رو)اما شکلک های دیگری نیز در یاهو چت وجود دارند که به معرفیشان می ارزند. من هیچوقت فکر نمیکردم که شکلکی که صورتی مشت خورده داشته باشد را در یاهو ببینم اما در هر صورت این شکلک وجود دارد! در یاهو چندین شکلک  ناشناخته دیده میشود که به نظر می آید به تازگی به شکلک ها اضافه شده اند زیرا کسانی که در این سایت گشت و گذار میکنند این گونه شکلک ها را دوست دارند! این شکلک ها برای سرگرمی و ایجاد جذابیت بیشتر خلق شده اند اما در یاهو مسنجر شکلک های زیاد دیگری مخفی شده اند. مثلا یک کدو تنبل!! شما هایی که شکلک های هالووین را دوست دارید چرا شکلک کدو تنبل را در کنار یک اسکلت استفاده نمیکنید؟! شخصا فکر میکنم که نتیجه ی این کار را دوست خواهید داشت.خب من تصمیم گرفتم که لیست این شکلک ها را همراه با کد های آن در اختیار شما قرار دهم.

 

 

لیست شکلک های مخفی یاهو:

کد توضیح شکلک
 >-) شکلک بیگانه فضایی
:-L شکلک بد اخلاق وناامید
[-O< شکلک عبادت کننده
 $-) شکلک چشم های مسحور شده با $
:-” شکلک سوت زن
 b-( شکلک مشت خورده
:)>- شکلک صلح طلب
[-X شکلک"نه تو نبودی"!!
:D/ dancing شکلک رقاص
 >:/ شکلک"فقط اونو بیار"
 :-@ شکلک روده دراز
^:)^ شکلک عبادت کننده
:-j شکلک"هاها چی؟؟؟"
:-?? شکلک گیج پازلی
%-( شکلک انگشت در گوش
@};- شکلک گل رز
 %% شکلک  گل شبدر چهار برگ
**== شکلک پرچم آمریکا
(~~) شکلک کدو تنبل
 ~O) شکلک  فنجان قهوه
*-:) شکلک چراغ روشن
 8-X شکلک  اسکلت
=:) شکلک سبز
 (*) شکلک ستاره
(%) شکلک  "یین یانگ"
o-+ شکلک چهره ی خانم
:@) شکلک خوک
:o3 شکلک سگ
3:-O شکلک گاو
:(|) شکلک میمون
 ~:> شکلک جوجه
     

اگر شما باز هم از این شکلک ها ی مخفی پیداکردید لطفا ما را هم در جریان بگذارید...از این شکلک ها لذت ببرید

آوا اميدي

 
 
 
[ چهارشنبه 12 آبان 1389  ] [ 10:19 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 1

طریقه شبكه كردن دو رایانه به صورت مستقیم

در خانه ها و یا مراكز كوچكی كه دو رایانه وجود دارد همیشه فكر وصل كردن این دو رایانه به ذهن صاحبان آن می رسد. در این مقاله در ابتدا طریقه ساخت كابل مخصوص برای برقراری اتصال بین دو رایانه به صورت مستقیم را یاد میگیریم و در مرحله بعدی تنظیم های بین دو سیستم را یاد می گیریم. البته مرحله ساخت كابل ضروری نیست چون به راحتی می توان آنرا سفارش داد ولی دانستن آن برای كسانی كه می خواهند همه كار را خود انجام  دهند بد نیست.


ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 9 آبان 1389  ] [ 09:04 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 1
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

درباره وبلاگ

پدر و مادر عزیزم شما چشم های من و رهبرم قلب من است بدون چشم می شود زندگی کرد اما بدون قلب حیات میسر نمی باشد. فرازی از وصیت نامه شهید شعبان اسفندیاری
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
موضوعات
آمار سایت
كل بازديدها : 157565 نفر
كل مطالب : 276 عدد
کل نظرات : 64عدد
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 22 آذر 1396 

Powered by WebGozar

کد صلوات شمار برای وبلاگ
[ طراحی : راسخون ] [ Weblog Themes By : Rasekhoon ]