خانواده ایرانی
گرما را فقط در خانواده ایرانی باید حس کرد
نويسندگان
حسین اسفندیاری
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.  ﻣﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻛﺲ ﭘﺎﺭﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻻ‌ﻥ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻛﺲ ﭘﺎﺭﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ادامه مطلب

 
 
[ سه شنبه 5 دی 1391  ] [ 08:21 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
روش‌هاي كنترل اضطراب,اضطراب جوانان   ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻲ‌ﺧﻴﺎﻝ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻲ‌ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮﺩ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 26 آذر 1391  ] [ 10:08 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺴﺶ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ   ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻔﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﻭﻇﯿﻔﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﯾﻨﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ﺍﺵ ﺁﯾﻨﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

 
 
[ دوشنبه 20 آذر 1391  ] [ 09:08 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ: ﺭﺍﺯﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ شوهر پیدا کردن,شوهر پیداکردن دختر,زندگی مشترك   ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ‌ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﻚ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ؟
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 19 آذر 1391  ] [ 08:42 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

 

۱-قله دماوند ۵۶۷۱ متر (البرز مرکزی )جاده هراز -پلور-چهار

یال شمالی -جنوبی -شرقی -غربی و ۴ یال جغرافیایی شمال

غربی-شمال شرقی -جنوب غربی -جنوب شرقی و ۸ یال فرعی

تر:شمال شمال غربی -جنوب جنوب غربی -شمال شمال

شرقی -جنوب شمال شرقی -شمال جنوب شرقی -شمال

جنوب غربی -جنوب شمال غربی  

۲-علم کوه ۴۸۵۰ متر (البرز غربی )جاده چالوس -مرزن آباد

(کلاردشت )حسن کیف -رودبارک

۳-سبلان ۴۸۱۱متر(منفردهای ایران )اردبیل -لاری -آبگرم قطور

سویی

۴-کوشا۴۴۰۰متر کرمان -جاده بافت -قلعه عسگر-هرارون

۵-خلنو   ۴۳۷۵متر (البرز مرکزی )جاده جاجرود-فشم -زایگان -

لالون بالا

۶-آزادکوه  ۴۳۵۵ متر جاده کرج -چالوس ،گچسر-جاده دیزین -

وارنگرود

۷-دنا (حوض دال )۴۳۵۰ متر (زاگرس ) سمیرم -سی سخت

۸-ناظر بزرگ (شکرلقاس )۴۳۵۰ متر (البرز مرکزی )-جاده

هراز -کهرود-نمارستاق

۹-شاه البرز ۴۲۵۰ متر (البرز غربی )-طالقان -شهرک حسن

جون

۱۰-زردکوه بختیاری (قله کلونچین )۴۲۲۱ متر (زاگرس )

شهر کرد-فارسان چلگرد -سد کوهرنگ

۱۱-کلون بستک ۴۲۰۰متر (البرز مرکزی )جاده جاجرود -فشم

-دربند سر

۱۲-خشچال ۴۱۸۰ متر (البرز غربی )قزوین -دره الموت -زوار

دشت

۱۳-اشترانکوه (سن بران )۴۱۵۰ متر لرستان -الیگودرز -تیون

۱۴-تفتان ۴۱۱۰ متر (چهل تن )زاهدان -جاده خاش -ده کوشه

 ۱۵-جانستون ۴۱۰۰ متر (البرز مرکزی )جاده جاجرود-فشم

زایگان  -آب نیک

۱۶- شیر کوه ۴۰۵۰ متر-یزد-تفت -ده بالا-مزرعه شیخ علیشاه

۱۷-پاشوره ۴۰۱۰ متر (فیروزکوه )-جاده هرازپل مون -نیاک -

کنارمجان -پل نوآ-آزو

۸-کرکس ۳۹۲۵متر- اصفهان -نطنز -کشه

۱۹-آتش کوه ۳۸۵۰ متر (البرز مرکزی )لواسانات -گلوندک -

افجه

 ۲۰-سی چال ۳۷۵۰ متر(البرز مرکزی )جاده جاجرود-فشم -

دربند سر-گردنه دیزین

 

۲۱-کاسونک ۳۶۵۰ متر(البرز مرکزی )جاده جاجرود-فشم -

جاده گرمابدر-گرمابدر

 

۲۲-سماموس ۳۶۲۰ متر-رامسر-آخوند محله -جواهر ده -لپاسر

۲۳-الوند ۳۵۰۰ متر -همدان -عباس آباد -گنج نامه

۲۴-پهنه سار۳۲۵۰ متر -کرج -جاده چالوس -خوزن کلا-چاران

۲۵-قلعه دختر۳۱۸۰ متر (البرز مرکزی )جاده جاجرود-آهار-ده

تنگه

از کتاب راهنمای صعود به قله های ایران تالیف آقایان مقیم و شالوم
 
 
[ شنبه 8 آبان 1389  ] [ 08:34 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

دماوند چاپ
 

کوه دماوند کوهی در شمال ایران است که به عنوان بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان خاورمیانه شناخته می‌شود. این کوه در قسمت مرکزی رشته‌کوه البرز در جنوب دریای خزر و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد. این قله که از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران قرار دارددر هوایی صاف و آفتابی از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانه‌های دریای خزر قابل رؤیت است نزدیکترین شهر بزرگ به این کوه لاریجان است.

دماوند در اساطیر ایران هم مطرح است و شهرتش بیش از هرچیز به خاطر این است که ضحاک (پادشاهی ستمگر و اژدهافش) در آن به بند کشیده شده‌است در آثار ادبی فارسی نیز فراوان به این اسطوره و به طور کلی‌تر کوه دماوند اشاره شده‌است دماوند دارای چشمه‌های آب گرم لاریجان، اسک و وانه است.

مشخصات کوه :
 

ارتفاع : ۵٬۶۱۰ تا ۵٬۶۷۱ متر

مکان : حدود ۵۰ تا ۸۰ کیلومتری شمال شرقی تهران

رشته کوه : البرز

ارتفاع نسبی : ۴٬۶۶۱ متر

مختصات : '43°35 04، '52°N 03

گونه : آتش فشانی

آخرین فوران : سابقه ی تاریخی‌ای وجود ندارد

 

مسیرهای اصلی صعود

برای رسیدن به قله مانند تمامی کوه‌ها از هر مسیری می‌توان پیش رفت ولی شناخته‌شده‌ترین آن‌ها این جبهه‌ها هستند:

* جبهه شمالی؛ مسیر صعود این جبهه از میان دو یخچال سیوله (سمت راست) و دوبی سل (سمت چپ) صورت می‌گیرد.
* جبهه شمال شرقی؛ پناهگاه تخت فریدون در این مسیر قرار دارد.
* جبهه جنوب غربی؛ پناهگاه سیمرغ در این مسیر قرار دارد.
* جبهه جنوبی؛ از سمت جنوب شرقی کوه. پلور، رینه، گوسفندسرا و بارگاه سوم در این مسیر قرار می‌گیرند.

آسانترین این مسیرها جبهه جنوبی و سخت‌ترین آنها جبهه شمالی است. سه جبهه شمالی، جنوبی و شمال شرقی در نزدیکی روستاها قرار گرفته‌اند و همچنین همگی دارای جان‌پناه در میان راه هستند


پناهگاه‌ها


در نقشه‌ راهنمای صعود به قله‌های البرز مرکزی پناه‌گاه‌هایی به شرح زیر مشخص شده است:


* پناه‌گاه گوسفندسرا (کوهپایه) در ارتفاع ۲۹۵۰ متری.
* بارگاه سوم (یال جنوبی) در ارتفاع ۴۱۵۰ متری.
* پناه‌گاه سیمرغ (یال جنوب غربی) در ارتفاع ۴۱۵۰ متری.
* پناه‌گاه تخت فریدون (یال شمال شرقی) در ارتفاع ۴۳۶۰ متری.
 
 
[ شنبه 8 آبان 1389  ] [ 08:31 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

۱- مسیر دسترسی عمومی به قله میشینه مرگ روستای لزور است که برای رسیدن به آن ۱۰ کیلومتر مانده به فیروز کوه ۳ راهی وجود دارد که مسیر سمت چپ که به سمت شمال میرود را انتخاب میکنیم  و پمپ بنزینی به اسم نمرود ( که همنام با محل این قسمت از جاده ) و همچنین چند تابلوی خوش آمد گویی به شهر و بخش ارجمند نشانه این سه راه است و این مسیر در ادامه به سمت روستای ” لاسم “( آخرین روستای جاده ) که مبدا صعود عمومی دوبرار است میرود و بعد از آن  در ادامه با عبور از شمال خط الراس دوبرار به جاده هراز (قبل از پلور) میرود


ادامه مطلب

 
 
[ سه شنبه 4 آبان 1389  ] [ 11:45 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 1
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

درباره وبلاگ

پدر و مادر عزیزم شما چشم های من و رهبرم قلب من است بدون چشم می شود زندگی کرد اما بدون قلب حیات میسر نمی باشد. فرازی از وصیت نامه شهید شعبان اسفندیاری